Onderwijsadviseur en teamcoach

Algemene voorwaarden

GPL Coach

1.   Definities

 •  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • GPL Coach: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: GPL Coach gevestigd aan de Frisialaan 9 te Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77573633;
 • Opdrachtgever: het bedrijf dat of de organisatie die met GPL Coach een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen GPL Coach en de opdrachtgever;
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan en/of de natuurlijke persoon die deelneemt aan een training;
 • Training: iedere groepstraining, individuele coaching en workshop die door GPL Coach wordt gegeven;
 • Groepstraining, groepsintervisie, teamcoaching: de training/intervisie/coaching voor meerdere personen die door GPL Coach wordt gegeven;
 • Individuele coaching: de individuele training of individuele coaching sessie die door GPL Coach wordt gegeven;
 • Medewerker: de natuurlijke persoon die namens GPL Coach de overeenkomst uitvoert;
 • Website: de website https://www.gplcoach.nl/ die door GPL Coach wordt beheerd;
 • Materialen: alle door GPL Coach in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde teksten, adviezen, lesmateriaal en trainingsmateriaal en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet.

2.   Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen GPL Coach en de opdrachtgever.
 • Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen GPL Coach en de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 • De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GPL Coach voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door GPL Coach vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Indien GPL Coach niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GPL Coach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • GPL Coach heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerktreding.

3.   Aanbod

 • Ieder aanbod van GPL Coach is vrijblijvend.
 • De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GPL Coach opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop GPL Coach zijn aanbod baseert.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in overeenkomsten of e-mailberichten van GPL Coach binden GPL Coach niet.
 • Vermelde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

4.   Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst voor het in opdracht van de opdrachtgever geven en/of ontwikkelen van een training en/of het uitvoeren van (advies-/coachings)werkzaamheden komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of via de e-mail aan GPL Coach de opdracht heeft verleend.
 • De overeenkomst tot deelname aan een groepstraining die op initiatief van GPL Coach wordt aangeboden komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een of meerdere deelnemers heeft aangemeld (mondeling, of per e-mail). Nadat de opdrachtgever een of meerdere deelnemers heeft aangemeld, wordt via de e-mail een bevestiging naar de opdrachtgever gestuurd. Indien de opdrachtgever geen bevestiging via de e-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met GPL Coach.

5.   Annuleren van groepstraining, groepsintervisie, of teamcoaching

 • Indien de opdrachtgever de overeenkomst tot het geven van een groepstraining, groepsintervisie, of teamcoaching 7 kalenderdagen of korter voorafgaand aan de aanvangsdatum van de groepstraining annuleert of verzet, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 50% van de overeengekomen prijs.

6.   Afspraken en annuleren van individuele coaching

 • Voor individuele coaching wordt een afspraak met de deelnemer gemaakt.
 • Indien de deelnemer de afspraak afzegt 24 uur of korter voor het tijdstip van de afspraak of niet verschijnt op de afspraak, dan worden, ter compensatie voor de gereserveerde arbeidstijd, annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 50% van de afgesproken duur van de afspraak maal het uurtarief van GPL Coach.

7.   Groepstraining op initiatief van GPL Coach annuleren en verplaatsen

 • Indien de aangemelde deelnemer niet kan deelnemen aan de groepstraining, dan heeft de opdrachtgever het recht een vervangende deelnemer te laten deelnemen aan de groepstraining, mits de vervangende deelnemer dezelfde competenties heeft en derhalve de groepstraining aansluit bij de beroepsmatige werkzaamheden van de vervangende deelnemer.
 • Indien de aangemelde deelnemer niet kan deelnemen aan de groepstraining en de opdrachtgever laat niet een geschikte vervangende deelnemer deelnemen, dan blijft de betaalde prijs voor de deelname verschuldigd.
 • GPL Coach heeft het recht de overeenkomst tot deelname aan de groepstraining te annuleren zonder schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn indien niet het minimaal aantal deelnemers zijn aangemeld voor de training. Op de website wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van het minimaal aantal deelnemers.
 • Indien door omstandigheden een groepstraining niet door kan gaan en/of verplaatst dient te worden naar een andere datum of andere locatie, dan stelt GPL Coach de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien de door de opdrachtgever aangemelde deelnemer(s) niet kan/kunnen deelnemen aan de verplaatste groepstraining, dan wordt de betaalde prijs voor de deelname aan de groepstraining gecrediteerd en aan de opdrachtgever terugbetaald.

8.   Uitvoering van de overeenkomst

 • Iedere overeenkomst leidt voor GPL Coach tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting, waarbij GPL Coach gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. De honorering van GPL Coach is niet afhankelijk van het resultaat. GPL Coach garandeert niet dat met zijn werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inzet van de deelnemers.
 • GPL Coach heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • Indien de medewerker wegens ziekte geen werkzaamheden voor de opdrachtgever kan uitvoeren, dan wordt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.

9.   Uitvoeringstermijn

 • Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Niet-tijdige uitvoering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens GPL Coach.
 • In het geval dat een door GPL Coach met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

10.              Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes, waarvan GPL Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig, tijdig en kosteloos aan GPL Coach worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
 • Indien door de medewerker in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan:
  • Draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten;
  • Dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te treffen dat de medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
 • De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het GPL Coach onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • De opdrachtgever is gehouden GPL Coach onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

11.              Training

 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld voor een training tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.
 • GPL Coach is bevoegd indien:
  • een deelnemer zich misdraagt;
  • een deelnemer behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert;
  •  blijkt uit gedragingen van de deelnemer dat hij niet wenst deel te nemen aan de training,
   de deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van GPL Coach op vergoeding van eventuele schade.
 • Het gebruik van of het onder invloed zijn van alcoholische drank of drugs gedurende een training is niet toegestaan.
 • Tijdens de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms of WhatsApp)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van GPL Coach toestemming heeft gekregen.
 • Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

12.              Wijziging van de overeenkomst

 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. GPL Coach zal de opdrachtgever hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.

13.              Vergoeding

 • Partijen komen voor de overeenkomst een vaste vergoeding overeen of de overeenkomst wordt uitgevoerd op basis van het overeengekomen uurtarief.
 • GPL Coach heeft het recht van tijd tot tijd zijn tarieven aan te passen.

14.              Facturatie en betaling

 • Facturatie van een training die in opdracht van de opdrachtgever wordt gegeven, geschiedt een week voorafgaand aan de training.
 • Facturatie van de groepstraining die op initiatief van GPL Coach wordt verzorgd, geschiedt vooraf.
 • De opdrachtgever dient de van GPL Coach ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van GPL Coach en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens GPL Coach, onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.              Overmacht

 • GPL Coach is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of familieomstandigheden van de medewerker; verkeersbelemmeringen; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.
 • Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door GPL Coach inschakelde derde partij.
 • GPL Coach heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert, intreedt nadat de uitvoeringstermijn is overschreden.
 • Indien GPL Coach wegens overmacht de overeenkomst tijdelijk niet kan nakomen, dan geeft dat de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Voor zover GPL Coach ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GPL Coach gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

16.              Ontbinding van de overeenkomst

 • GPL Coach is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens GPL Coach niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 • Voorts is GPL Coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • GPL Coach is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan worden alle uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van ontbinding door GPL Coach aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van GPL Coach de schade van de opdrachtgever te vorderen die GPL Coach door de ontbinding lijdt, waaronder omzetverlies.
 • GPL Coach is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat GPL Coach de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat GPL Coach de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.

17.              Geheimhouding en persoonsgegevens

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, GPL Coach gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en GPL Coach zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GPL Coach niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 •  GPL Coach verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

18.              Aansprakelijkheid en verjaring

 • GPL Coach kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
  • Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 • De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. GPL Coach is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart GPL Coach tegen alle aanspraken ter zake.
 • GPL Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met deelname aan de training.
 • De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en GPL Coach gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van GPL Coach, maakt.
 • GPL Coach is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de training.
 • De training is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. GPL Coach kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 • GPL Coach kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op de locatie waar de training wordt gegeven.
 • GPL Coach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Indien GPL Coach aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GPL Coach beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van GPL Coach gedane uitkering. Indien de verzekeraar van GPL Coach in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van GPL Coach beperkt tot het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van GPL Coach. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 • Indien de opdrachtgever toerekenbaar in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GPL Coach gehouden is dan wel indien de opdrachtgever onrechtmatig jegens GPL Coach handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van GPL Coach daardoor direct of indirect ontstaan.

19.              Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan GPL Coach kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GPL Coach in staat is adequaat te reageren.
 • Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat GPL Coach erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
 • Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever GPL Coach de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal GPL Coach slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
 • Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

20.              Intellectuele eigendomsrechten

 • Tenzij GPL Coach en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft GPL Coach volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de materialen.
 • GPL Coach verleent aan de opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van GPL Coach, de materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door GPL Coach blijven, ook indien deze in opdracht van de opdrachtgever zijn ontwikkeld, bij GPL Coach berusten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van GPL Coach, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die GPL Coach daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
 • De opdrachtgever vrijwaart GPL Coach voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

21.              Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en GPL Coach is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen waartoe de overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar GPL Coach gevestigd is.